Legislativa

Abyste děti nejenom hlídali, ale i rozvíjeli, připravili jsme pro Vás odkazy na aktuální odborné studie a materiály z oblasti  péče o děti.

Zde najdete informace o platné legislativě týkající se oblasti péče o děti, a to rozděleno podle druhu činnosti:

1. Chci podnikat jako chůva

2. Chci pracovat v dětské skupině

 

1. CHCI PODNIKAT

 • Živnostenský list
 • Sociální pojištění
 • Zdravotní pojištění
 • Finanční úřad
 • Pojištění odpovědnosti za škodu

Živnostenský list

Pokud se rozhodnete podnikat v oblasti péče o děti ve věku od 0 do 7 let, je v každém případě nutné zřídit si živnostenský list, na jehož základě budete Vaše podnikání provozovat.

Máte na výběr dvě možnosti:

A)     Při pravidelné péči o děti do tří let věku v denním režimu se jedná o tzv.
        živnost vázanou

B)     Při  péči o děti starší tří let jakož i při nepravidelné péči o děti do tří let se 
         jedná o tzv.  živnost volnou

 

A) Péče o dítě do tří let věku v denním režimu


K získání povolení této živnosti je zapotřebí prokázat:

 • odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle z.č.96/2004 Sb.
 • odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle z.č.108/2006 Sb.
 • odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zákona č. 563/2004 Sb.
 • profesní kvalifikaci pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zákona č. 179/2006 Sb.

 

B) Péče o děti od tří let věku, péče o děti do tří let v necelodenním režimu


Zde se jedná o živnosti:

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnosti

Vyřízení živnostenského listu provádí v prvé řadě živnostenský úřad, vybrat si můžete kterýkoliv živnostenský úřad, nejlépe však v místě Vašeho bydliště nebo podnikání.
Další možností je navštívit kterékoliv kontaktní místo CzechPoint, notáře, matriční úřad avšak zde od Vás jen přijmou požadované doklady, neupozorní Vás na případné nedostatky, vše odešlou na živnostenský úřad a ten Vám následně živnostenské oprávnění vydá.

 

Doklady potřebné pro vyřízení živnostenského listu

 • právní titul užívání provozovny (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, pokud budete podnikat ve vlastním bytě či domku)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) Váš a odpovědného zástupce – lze ho získat na všech kontaktních místech CzechPoint (např. na poště, u notáře nebo obecním úřadě) a to na počkání
 • doklad o odborné způsobilosti Vaši nebo odpovědného zástupce u vázané živnosti
 • čestné prohlášení odpovědného zástupce
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,-- Kč, který je možné zaplatit v hotovosti na pokladně živnostenského úřadu nebo přímo u přepážky vyřizující příjem Vaší žádosti
 • řádně vyplněný jednotný registrační formulář, který si můžete vyzvednout na živnostenském úřadě nebo vytisknout z internetu – s jeho vyplněním Vám většinou ochotně pomohou pracovnice živnostenského úřadu

Vyplněním části B. jednotného registračního formuláře se také registrujete k daním na místně příslušný finanční úřad, vyplněním části C. oznámíte zahájení své podnikatelské činnosti správě sociálního zabezpečení a vyplněním části D. oznámíte zahájení podnikatelské činnosti zdravotní pojišťovně.

 

Sociální pojištění
Vydáním živnostenského listu se stáváte osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ).
Vyplněním jednotného registračního formuláře dáváte vědět Okresní správě sociálního zabezpečení, že Vám byl vydán živnostenský list a zahajujete samostatně výdělečnou činnost. Zde uvádíte i den, od kterého jste oprávněna tuto činnost vykonávat.


Vaši výdělečnou činnost můžete vykovávat dvojím způsobem:

 • jako činnost hlavní tj., že bude tato činnost Vaším hlavní zdrojem příjmů – v tomto případě jste účastna vždy důchodového pojištění bez ohledu na výši dosaženého příjmu
 • jako činnost vedlejší tj., tato činnost bude provozována souběžně při jiném zaměstnání, při pobírání rodičovského příspěvku či při studiu – v tomto případě jste účastna důchodového pojištění pokud Váš příjem z této činnosti překročí státem stanovenou mez (mění se každý rok, pro rok 2014 činí částku  62.261,-- Kč) nebo pokud se k této účasti přihlásíte dobrovolně

Od placení důchodového pojištění se odvíjí i platba nemocenského pojištění, které je vždy dobrovolné.


Pokud budete vykonávat svou výdělečnou činnost jako činnost vedlejší, je potřeba OSSZ doložit potvrzení o rozhodnutí pobírání rodičovského příspěvku, potvrzení o studiu či zaměstnání.
Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. následujícího měsíce.

POZOR - datem zaplacení se považuje datum kdy je pojistné připsáno na účet OSSZ!


Po skončení daňového období, kterým je ve většině případech kalendářní rok, je OSVČ povinna do jednoho měsíce od podání daňového přiznání podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti, ve kterém jsou zúčtovány zaplacené zálohy. Případný nedoplatek je potřeba zaplatit do 8 dnů od podání Přehledu.

 

Zdravotní pojištění
Podáním vyplněného jednotného registračního formuláře splníte taktéž povinnost oznámit začátek podnikání u zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěni.


Jestliže budete vykonávat vedlejší samostatnou činnost, nejste povinna platit zálohy, zdravotní pojištění doplatíte až po podání přehledu o úhrnu záloh na pojistné za daňové období kalendářního roku stejně jako u OSSZ.
Záloha je splatná do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

POZOR - datem zaplacení se považuje datum kdy je pojistné připsáno na účet zdravotní pojišťovny!


Finanční úřad
I na finančním úřadě jste zaregistrována vyplněním jednotného registračního formuláře a to k dani z příjmu fyzických osob.


Za příslušný kalendářní rok jste pak povinna vždy do konce března, resp. června podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a vypočtenou daňovou povinnost uhradit na účet příslušného finančního úřadu.


V průběhu roku jste povinna vést daňovou evidenci tj. evidovat doklady o příjmech a výdajích souvisejících s Vaší výdělečnou činností, na základě kterých následně sestavíte výše uvedené daňové přiznání.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu
Děti jsou stvoření neposedná – to jistě víte, proto velice doporučujeme uzavřít pojištění pro případ způsobení škody při výkonu živnostenské činnosti, resp. škody způsobené dítětem, o které chůva pečuje.

 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu činnosti lze charakterizovat jako objektivní
odpovědnost, tzn. nezávisle na vůli subjektu – poskytovatelky pečovatelské služby či živnostníka (§ 420a občanského zákoníku).
Můžeme uvažovat o škodě na zdraví dítěte, na věcech.

 

Další škodou může být škoda způsobená dítětem. Může nastat varianta, kdy

 • dítě bude odpovídat výlučně samo (bylo-li by deliktně způsobilé a chůva nezanedbala dohled)
 • s nezletilým dítětem bude odpovídat společně a nerozdílně realizátorka
 • výlučně odpovědná bude chůva (zanedbala dohled a dítě nebylo deliktně způsobilé)
 • odpovědnost nevznikne nikomu (dítě nebylo deliktně způsobilé a chůva nezanedbala dohled)
   

V případě, že poskytujete pečovatelskou službu, je ze zákona (ZSS) stanovena povinnost
uzavřít pojistnou smlouvu před zahájením poskytování služeb a musí být součástí smlouvy mezi chůvou a rodinou / poskytovatelem a odběratelem služeb.
 

 

2. CHCI PRACOVAT V DĚTSKÉ SKUPINĚ
Další možností poskytování služeb péče o děti v předškolním věku je založení tzv. dětské skupiny.
Dne 29.11.2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Podrobné informace a podmínky pro zřízení dětské skupiny naleznete na:

http://www.dsmpsv.cz


Jak založit dětskou skupinu a poskytovat službu péče o malé a předškolní děti je nejčastější otázka, se kterou se na nás lidé obracejí.

Doporučujeme absolvovat  náš Kurz oborné způsobilosti k péči o děti ve věku od 0 do 7 let a následně složit zkoušku k profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Tato zkouška Vás poté opravňuje k získání vázané živnosti péče o děti do tří let věku v denním režimu.


Dětská skupina je výhodnou alternativou z hlediska své flexibility vůči rodičům. Dá se říci, že ji lze „ušít na míru rodičům". Její zřízení není tak finančně nákladné a hygienicky náročné jako soukromé či firemní školky. Dětská skupina je malá skupinka různě starých dětí, kde se pečující osoby mohou skutečně věnovat individuálnímu rozvoji svěřených dětí, dle jejich věku, vrozených dispozic i zájmů. Děti se tak lépe adaptují na prostředí mimo domov a mohou se přirozeně připravit na vstup do většího kolektivu. Nespornou výhodou je také menší finanční náročnost pro rodiče, kteří pro své děti tuto službu využívají. Zvláště pokud se jim podaří získat příspěvek na péči o dítě od svého zaměstnavatele, či mají toto zařízení přímo v zaměstnání či blízkosti domova. 

box
Jak pracujeme
 • flexibilně
 • diskrétně
 • kvalitně
 • individuálně